Blog Detail

Genel

Genel

Yargıtay uygulamasına göre üzerinde fiziksel şiddete uğradığına ilişkin bariz izler barındıran kadının, üzerinde bu izleri gördüklerini ve şiddeti eşinin yaptığını söylediğini duyduklarını beyan eden tanık anlatımları varsa kural olarak kadının, eşinin fiziki şiddetine maruz kaldığı kabul edilmektedir. Ne var ki erkek eş, kadın eşin iddiasının gerçek dışı olduğunu ispat ederse kendisine kusur yüklenemez. Boşanma veya ayrılık davasında tarafların iradi olmayan davranışları kusur kabul edilemez. Madde 21- Divan; gündemin görüşülüp karara bağlanmasından sonra, Genel Kurul toplantısını kapatır. Kâtip üyelerce tutulan zabıtları imzalayarak, üç gün içerisinde yeni seçilen Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim ve Denetim kurullarına birer nüsha verir. Seçim tarihini takip eden en geç bir sonraki iş günü mesai sonuna kadar seçim sonuçlarına itiraz edilebilir. İtiraz halinde itiraz konusu Sandık seçim kurulunca incelenerek kesin olarak sonuca bağlanır. Madde 6 – Kaç üyeye bir delege isabet edeceği Aralık bordrosu itibariyle Sandıkta kayıtlı ve üye olma şartlarını taşıyan toplam üye sayısının 150′ ye bölünmesi suretiyle belirlenir.

Sandık personelinde aranacak nitelikler ile görev, yetki ve sorumlulukları, her türlü özlük hakları Yönetim Kurulunca esaslarda belirlenir. Madde 23- Herhangi bir nedenle Sandık üyeliğinden ayrılan veya görevi başında bulunduğu halde, mazereti olmaksızın üst üste üç veya bir yılda toplam olarak Yönetim Kurulunda beş, Denetim Kurulunda yılda üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Madde 17- Yönetim Kurulunun ibra edilmemesi halinde mevcut Yönetim ve Denetim Kurullarının görevleri sona erer. Bu durumda Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini yeniden seçer. Yeni seçilen kurullar ise ibra edilmemeyi gerektiren konuları en geç dört ay içinde inceler veya inceleterek yasaya aykırı bir eylem tespit edildiği takdirde yargıya intikal etmesini sağlar. Madde 11- Genel Kurul Başkanlık Divanı; Yönetim Kuruluna verilen önergelere istinaden açık oy ile yapılan seçimde oyların çoğunluğunu alan bir başkan iki kâtip üyeden oluşur. Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı’ nın idaresi ile üyelerinin sosyal güvencelerine katkıda bulunacak sosyal yardım ve hizmetlerin sağlanması ve yerine getirilmesine ilişkin hükümleri düzenlemektir. Tazminat talepleri için uyarılma dava şartı olarak görülmemiştir. Ancak hem zararın artmasının engellenmesi (müşteri kaybı vb gibi) hem de kusurluluğun ispatı açısından noterden bir ihtarname çekilmesinde fayda bulunmaktadır.

  • Madde 16- Sandığı, Yönetim Kurulu başkanı, başkanın mazeretli olduğu hallerde başkan vekili, her ikisinin mazeretli olduğu hallerde ise Yönetim Kurulunca belirlenen bir üye temsil eder.
  • Madde 6 – Kaç üyeye bir delege isabet edeceği Aralık bordrosu itibariyle Sandıkta kayıtlı ve üye olma şartlarını taşıyan toplam üye sayısının 150′ ye bölünmesi suretiyle belirlenir.
  • Bir yılını doldurmadan ayrılanlar sadece birikmiş aidatlarını alır.
  • En az bir yıl Sandık üyesi olup; İstifa suretiyle Sandık üyeliğinden ayrılanlara kar payları ödenir.

Fiziksel şiddete uğrayarak baba evine dönen kadın, isterse baba evinin bulunduğu yerde kendisine fiziksel şiddet uygulayan eşine karşı boşanma davası açabilecektir. Bu sayede kadın, kendisini döven erkek eşin bulunduğu şehre giderek boşanma davası açmak zorluğundan/çilesinden artık kurtulmuştur. Eşlerden birinin iradi ve hukuka aykırı bir şekilde ortak yaşamdan ayrılması gerçek terk olarak kabul edilirken,  diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş açısından da yapıntı terk düzenlemesi kabul edilmiştir. Açtığı boşanma davası yahut nafaka davası ile ayrı yaşamaya hakkı olan eşe gönderilen ihtar haklı değildir. 1 inci maddesine göre , namus ve haysiyetle ilgili bir hile gerçekleşmiş ise 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 119 uncu maddesinde yer alan hak düşümü süresi içinde nisbi butlan davası açılabilirdi . “Davalının, on iki yaşında bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu , suçu sabit görülerek bundan dolayı ceza aldığı yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Mahkemece ,”davalının bu suçu bir kere işlemiş olmasının tek başına boşanmaya neden olmayacağı vicdani kanaatine varıldığı , bu durumun evliliği diğer eş bakımından çekilmez hale getirdiğinin ispatlanması gerektiği, bu yolda delil getirilmediği “gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Madde 14 – Maluliyet yardımının yapılmasına hak kazanıldığından itibaren beş yıl içerisinde Sandığa yazılı olarak başvurulmadığı takdirde maluliyet yardımı ödenmez. Madde 1 – Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 38, 39, 40 ve 41 inci maddeleri gereğince Sandığın üyelerine veya ölümlerinde mirasçılarına yapılacak Ölüm, Maluliyet, Doğal Afet ve Emeklilik Yardımları ile ilgili her türlü işlemler hakkında bu esaslar uygulanır. Madde 15- PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer\. Burada vakit geçir, unutulmaz anlar yaşa. biramalt.com\. Kredi talep eden üyenin açığa alınması durumunda kredi ödemesi yapılmaz. Madde 16 – PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Madde 12 – İştirakçinin vefatı halinde mirasçılarının ölüm tarihinden itibaren beş yıl içerisinde müracaat etmeleri kaydıyla müracaat tarihindeki kâr paylı birikimi kendilerine ödenir. Ancak, bu esasların yürürlük tarihinden itibaren herhangi bir sebeple (Devlet Memurluğundan çıkarılma ve iş akdi ve sözleşme feshi halleri hariç) ayrılmış olanların ve yeniden müracaat ederek bu sistemden yararlanmak isteyenlerin Sandığa başvurmaları gerekir. Madde 13- PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Madde 10- PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Maddenin ikinci fıkrası aynen yürürlükteki kanundan alınmıştır . “Davacının  , dava dilekçesinde bildirdiği dosyalar getirilip incelenmeden ve davalının hangi suç nedeniyle tutuklu olduğu araştırılmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması u7sul ve yasaya aykırıdır.[48]Davalının bir iftirayla karşı karşıya bulunması da olanaklıdır. O halde açılmış bulunan ceza soruşturmasının sonucu beklenmelidir [49] . II hükmüne göre ise; boşanmaya sebep olan olaylar yüzünde kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan diğer taraftan [39] manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Herhangi bir nedenle asil komisyon üyelerinden bulunmayan olduğu takdirde yerine vekalet edenler komisyona katılır. Satın alma komisyonlarında kararlar salt çoğunlukla verilir. Satın Alma Komisyonu üyeleri fiyat mukayesesi ve piyasa araştırması yapmaya yetkilidir. Yaptıkları piyasa araştırmalarını Satın Alma Komisyonuna sunarlar. Satın Alma Komisyonu uygun bulduğu araştırma sonuçlarını, evrak ve belgeleri ihale dosyasında muhafaza eder. Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar. Madde 4- Müdürün başkanlığında talep eden birim yetkilisi, muhasebe şefi ve satın alma sorumlusundan oluşan bir alım komisyonu kurulur.

Madde 42- PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Disiplin Kurulu’na intikal eden soruşturma dosyası on beş gün içerisinde görüşülerek karara bağlanır. İlgili; işyerinden ayrılmış ise; tebligat posta aracılığı ile yapılır. Personel herhangi bir suçla tutuklandığı ve tutukluluğu otuz günü aştığı takdirde hizmet akdi münfesih sayılır. Otuz güne kadar süren tutukluluk hallerinde tutuklu kalınan süreler kadar personel, ücretsiz izinli kabul edilir. Madde 40-  Doğal afete maruz kalan üyelere, zarara uğradıklarını, resmi kurum ve kuruluşlardan belgelemeleri belge tarihi itibari ile 6 ay içerisinde Sandığa ibraz etmeleri koşuluyla, brüt asgari ücretin 3 katına kadar Yönetim Kurulu Kararı ile Doğal Afet Yardımı ödenir.

Leave A Comment